Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

 

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.


Službenik za informiranje

Turistička zajednica Grada Supetra javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:
• putem telefona na broj: +385 (0) 21 630 900;
• putem faksa na broj: +385 (0) 21 630 551;
• elektroničkom poštom službeniku za informiranje: [email protected], na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
• poštom na adresu: Turistička zajednica Grada Supetra, Porat 11, 21400 Supetar, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
• osobno na adresu: Turistička zajednica Grada Supetra, Porat 11, 21400 Supetar, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 08:30 do 15:30.


Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

• Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
• U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
• Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
• Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti ka za druge korisnike.
• Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
• Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)


Službenik za informiranje:

Martina Rendić
Turistička zajednica Grada Supetra
Porat 11
21400 Supetar
Tel.: +385 (0) 21 630 900
Fax.: +385 (0) 21 630 551
E-mail službenika za informiranje: [email protected]

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 08:30 do 15:30 sati.


Naknada za pristup informacijama

Turistička zajednica Grada Supetra ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:
1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.


NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Turistička zajednica Grada Supetra izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju-


Naknada za ponovnu uporabu informacija

Turistička zajednica Grada Supetra ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama tijela javne vlasti ili službenim portalima niti kada se razmjenjuju informacija za ponovnu uporabu između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga.

Prema čl. 2. Uredbe o troškovima ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, broj 87/18), Turistička zajednica Grada Supetra može korisniku naplatiti troškove nastale temeljem zahtjeva korisnika ukoliko je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

1. tijelo javne vlasti koje daje podatke za ponovnu uporabu pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili
2. korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,
3. točka 2. smatra se ispunjenom ako je tako propisano zakonom ili na zakonu utemeljenom propisu odnosno ako takva dužnost proizlazi iz zajedničke upravne prakse,
4. primjenjuje se na tijelo javne vlasti koje koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova

– Cjenik za naknadu troškova ponovne uporabe informacija:

1 preslik jedne stranice veličine A4 – 5,00 kuna
2 preslik jedne stranice veličine A3 – 7,00 kuna
3 preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 5,00 kuna
4 preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 7,00 kuna
5 elektronički zapis na jednom CD-u – 8,00 kuna
6 elektronički zapis na jednom DVD-u – 12,00 kuna
7 elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 300,00 kuna za 64 GB, 200,00 kuna za 32 GB, 150,00 kuna za 16 GB, 100,00 kuna za 8 GB, 60 kuna za 4 GB.
8 pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 5,00 kuna


– Interni akti

• Akcijski plan za povećanje transparentnosti i otvorenosti u tijelu javne vlasti za 2017. godinu,
• Odluka o imenovanju službenika za informiranje,
• Odluka o ustroju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
• Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova,
• Odluka cjeniku za naknadu troškova ponovne uporabe informacija,
• Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.


– Izvješća

Izvješća o provedbi Zakona o prava na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješća o provedbi Zakona o prava na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješća o provedbi Zakona o prava na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu


– Zahtjevi

• Zahtjev za pristup informacijama
• Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
• Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Pravni okvir

Često postavljana pitanja